Anunt reluare concurs post unic contractual de executie economist

ANUNȚ RELUARE CONCURS

Clubul Sportul Studențesc, cu sediul în str. Mihail Moxa nr. 5, Sector 1 București,
anunta reluarea concursului pentru ocuparea postului contractual de executie vacant de economist, pe durata nedeterminată. Cerințe pentru ocuparea postului:

 • studii superioare de specialitate
 • vechime în specialitate – minim 1 an

Concursul va avea loc în data de 28.09.2023 la sediul clubului din Bucuresti, strada Mihai Moxa nr.5, sector 1, astfel:

 • ora 10.00 – interviu
 • ora 13.00 – proba scrisă

Condiţiile de participare la concurs, bibliografia și modalitatea de desfășurare a testarilor se afişează la sediul clubului si se publica pe site-ul clubului www.sportulstudentesc.ro la sectiunea “Stiri”. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul clubului până la data de 25.09.2023 ora 16.00. Relaţii suplimentare la sediul clubului, la telefon 0723.276.884, precum și pe email la următoarea adresă: office@sportulstudentesc.ro.

 

TEMATICA CONCURSULUI DIN DATA DE 28.09.2023
PENTRU OCUPAREA POSTULUI CONTRACTUAL VACANT DE ECONOMIST
(norma de 8 ore, durata nedeterminata)

 

I. METODOLOGIE

Anuntul va fi publicat pe pagina de internet a Clubului Sportul Studentesc www.sportulstudentesc.ro, pe portalul posturi.gov.ro si va fi afisat si la sediul clubului.

Conditii de ocupare a postului:

 • studii superioare de specialitate
 • vechime in specialitate – minim 1 an

Dosarele se depun la sediul clubului sau pe email; office@sportulstudentesc.ro pana la data de 25.09.2023, ora 16.00 si trebuie sa contina:

 • cerere
 • copie CI
 • CV
 • copii acte de studii
 • adeverinta care atesta vechimea in munca si in specialitate a studiilor
 • cazier
 • adeverinta medicala eliberata de medicul de familie
 • orice alte documente care sa ateste experienta si vechimea in domeniu

Comisia va examina dosarele depuse si va valida inscrierea la concurs pana la data de 25.09.2023 si va aduce la cunostinta participantilor rezultatul validarii.

Concursul va avea loc pe data de 28.09.2023:

 • ora 10.00 – interviu
 • ora 13.00 – proba scrisa

Rezultatul concursului va fi anuntat in data de 29.09.2023, pana in ora 16.00.

 

II. TEMATICA

1. Regulamentul de Organizare si Functionare al Clubului Sportul Studentesc;
2. Regulamentul Intern (de organizare interna) al Clubului Sportul Studentesc;
3. Codul Etic al Clubului Sportul Studentesc;
4. Contabilitatea institutiiilor publice;
5. Intocmirea şi utilizarea documentelor financiar-contabile;
6. Urmarirea executiei bugetelor instituţiilor publice (dispoziţii generale, angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, sistemul naţional de raportare şi control al bugetelor individuale, angajamentelor bugetare şi angajamentelor legale);
7. Modul de stabilire a salariilor, a altor drepturi salariale sau sociale băneşti acordate personalului, precum şi a obligaţiilor fiscale aferente acestora;
8. Prelucrarea datelor rezultate in urma inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii la instituţiile publice;
9. Organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în institutiile publice;
10. Normele metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice;
11. Reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice;
12. Norme financiare pentru activitatea sportiva

 

Bibliografie:

1. Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetele creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetele fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea 53/2003 – Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea nr.500/ 2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7. OMFP nr.2332/2017 pentru aprobarea normelor metodologice referitoare la exercitarea CFP;
8. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
9. OMFP 2021/2013 si 845/2014 pentru modificarea si completarea Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/ 2005
10. Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Ordinul nr. 1792/2002 privind aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea  și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;
12. Ordinul nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.923/ 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările şi completările ulterioare;
14. Ordinul nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
15. O.G 81/2003 privind Reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
16. O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale
17. Hotărârea nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă
18. Legea educatiei fizice si sportului nr.69/2000

Anunt scoatere la concurs post unic contractual de executie economist in data de 11 septembrie 2023

ANUNȚ

Clubul Sportul Studențesc, cu sediul în str. Mihail Moxa nr. 5, Sector 1 București, organizează concurs pentru ocuparea postului unic contractual de executie vacant de economist, norma intreaga de 8 ore, pe durata nedeterminată. Cerințe pentru ocuparea postului:

 • studii superioare de specialitate
 • vechime în specialitate – minim 3 ani
 • experienta in controlul financiar preventiv – minim 1 an

Concursul va avea loc în data de  11.09.2023 la sediul clubului din Bucuresti, strada Mihai Moxa nr.5, sector 1, astfel:

 • ora 10.00 – interviu
 • ora 13.00 – proba scrisă

Condiţiile de participare la concurs, bibliografia și modalitatea de desfășurare a testarilor se afişează la sediul clubului si se publica pe site-ul clubului www.sportulstudentesc.ro la sectiunea “Stiri”. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul  clubului până la data de 06.09.2023 ora 16.00. Relaţii suplimentare la sediul clubului, la telefon 021/2125642, precum și pe email la următoarea adresă: office@sportulstudentesc.ro.

Persoana de contact: Grigoriu Olga- secretar comisie

 

TEMATICA CONCURSULUI DIN DATA DE 11.09.2023

PENTRU OCUPAREA POSTULUI CONTRACTUAL VACANT DE ECONOMIST

(norma de 8 ore, durata nedeterminata)

 

1. METODOLOGIE

Anuntul va fi publicat pe pagina de internet a Clubului Sportul Studentesc www.sportulstudentesc.ro, pe portalul posturi.gov.ro si va fi afisat si la sediul clubului.

Conditii de ocupare a postului:

   • studii superioare de specialitate
   • vechime in specialitate – minim 3 ani
   • experienta in controlul financiar preventiv – minim 1 an

Dosarele se depun la sediul clubului pana la data de 06.09.2023, ora 16.00 si trebuie sa contina:

   • cerere
   • copie CI
   • CV
   • copii acte de studii
   • adeverinta care atesta vechimea in munca si in specialitate a studiilor
   • cazier
   • adeverinta medicala eliberata de medicul de familie
   • orice alte documente care sa ateste experienta si vechimea in domeniu

Comisia va examina dosarele depuse si va valida inscrierea la concurs pana la data de 08.09.2023 si va aduce la cunostinta participantilor rezultatul validarii.

Concursul va avea loc pe data de 11.09.2023:

   • ora 10.00 – interviu
   • ora 13.00 – proba scrisa

Rezultatul concursului va fi anuntat in data de 12.09.2023, pana in ora 16.00.

 

2. TEMATICA

 • Regulamentul de Organizare si Functionare al Clubului Sportul Studentesc;
 •  Regulamentul Intern (de organizare interna) al Clubului Sportul Studentesc;
 • Codul Etic al Clubului Sportul Studentesc;
 • Contabilitatea institutiiilor publice;
 • Intocmirea şi utilizarea documentelor financiar-contabile;
 • Urmarirea executiei bugetelor instituţiilor publice (dispoziţii generale, angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, sistemul naţional de raportare şi control al bugetelor individuale, angajamentelor bugetare şi angajamentelor legale);
 • Modul de stabilire a salariilor, a altor drepturi salariale sau sociale băneşti acordate personalului, precum şi a obligaţiilor fiscale aferente acestora;
 • Prelucrarea datelor rezultate in urma inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii la instituţiile publice;
 • Organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în institutiile publice;
 • Normele metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice;
 • Reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice;
 • Norme financiare pentru activitatea sportiva

 

Bibliografie:

 1. Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetele creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetele fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea 53/2003 – Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Legea nr.500/ 2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. OMFP nr.2332/2017 pentru aprobarea normelor metodologice referitoare la exercitarea CFP;
 8. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. OMFP 2021/2013 si 845/2014 pentru modificarea si completarea Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/ 2005
 10. Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Ordinul nr. 1792/2002 privind aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea  și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Ordinul nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.923/ 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. Ordinul nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 15. O.G 81/2003 privind Reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 16. O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale
 17. Hotărârea nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă
 18.  Legea educatiei fizice si sportului nr.69/2000

 

COMISIA

 • Mitroi Banu Gabriela – director al Clubului Sportul Studentesc
 • Purda Gabriela – Consilier juridic
 • Sclavone Oana Justina – Contabil sef
 • Grigoriu Olga – Secretar de comisie

Susțineți Sportul Studențesc

Puteți susține clubul Sportul Studențesc fie prin sponsorizări, fie prin redirecționare a impozitului pe profit sau pe venit.

Codul Fiscal și Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu completările și modificările ulterioare, oferă posibilitatea companiilor plătitoare atât de impozit pe profit cât și de impozit pe venit microintreprinderi, să susțină activități de interes cultural, artistic, educativ, de învațământ, sportiv, cu până la 20% din suma datorată anual bugetului de stat prin:

 1. Sponsorizare directă
 2. Redirecționare prin formularul 177 de pe site-ul ANAF
 3. Ambele cumulate în limita plafonului stabilit prin Codul fiscal
 • Sponsorizarea și/sau redirecționarea în limitele stabilite prin Codul fiscal reprezintă o facilitate fiscală. Fondurile acordate NU reprezintă o cheltuială suplimentară pentru companie.
 • Sponsorizarea trebuie efectuată în plată până la data de 31.12.2022, iar ulterior va fi scăzută din impozitul pe profit datorat statului, fără costuri suplimentare.
 • Redirecționarea trebuie efectuatăîn termen de 6 luni de la termenul legal de depunere a declaraţiei anuale de impozit pe profit, respectiv a declaraţiei de impozit pe veniturile microîntreprinderilor aferente trimestrului IV.
 • Dacă sunteți societate comercială care plătește impozit pe profit, sumele aferente sponsorizărilor se scad din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele: 7,5 ‰ din cifra de afaceri, respectiv 20% din impozitul pe profit datorat.
 • Dacă sunteți microîntreprindere, puteți sponsoriza, potrivit legii. Sumele aferente sponsorizărilor se scad din impozitul pe venit datorat pentru trimestrul IV, până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe venit datorat pentru acest trimestru. Vă rugăm să ne aveți în vedere și în trimestrele următoare, sponsorizarea se poate face în fiecare trimestru în care firma înregistrează profit contabil.
 • Pot fi sponsorizate doar entități care sunt înscrise în Registrul asociațiilor pentru care se pot acorda deduceri fiscale. CLUBUL SPORTUL STUDENTESCeste înscrisă în Registru la poziția 163269461 din data de 06.2019.

A. Sponsorizarea directă – prin contract de sponsorizare şi plata în cont (vezi model contract AICI)

 1. Calculați suma aferentă sponsorizării, în limita a 20% din impozitul pe profit sau 7,5 ‰ (la mie) din cifra de afaceri.
 2. Completați modelul contractului de sponsorizare cu datele firmei dumneavoastră și suma aferentă, iar apoi trimiteți-l pe adresa de mail office@sportulstudentesc.rosau prin poștă, la adresa: Strada Mihail Moxa Nr. 5, Sector 1, Bucureşti, cod postal 010961. Noi vă vom expedia contractul semnat și ștampilat la adresa indicată de dumneavoastră.
 3. Efectuați plata prin transfer bancar, în contul următor indicat şi în contractul de sponsorizare:
  Cont IBAN RO48TREZ70120G370100XXXX deschis la TREZORERIA Sector 1, Beneficiar CLUBUL SPORTUL STUDENTESC, CUI 4433856.

B. Redirecționare prin formularul 177 de pe site-ul ANAF (vezi modelul de completare a formularului AICI)

Conform OMFP nr. 1679/2022, plătitorii de impozit pe profit sau de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, după caz, pot dispune redirecţionarea unor sume din impozitul datorat, potrivit legii, în termen de 6 luni de la termenul legal de depunere a declaraţiei anuale de impozit pe profit, respectiv a declaraţiei de impozit pe veniturile microîntreprinderilor aferente trimestrului IV.

Valoarea impozitului pe profit sau a diferenţei de impozit pe profit care poate fi redirecţionată se calculează prin scăderea din valoarea minimă stabilită, potrivit art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a sumelor reprezentând sponsorizare şi/sau mecenat, burse  private, acordate entităţilor beneficiare în anul pentru care s-a depus declaraţia anuală de impozit pe profit, conform art. 25 alin. (4) lit. i) şi ţ), şi a sumelor reportate, astfel cum au fost înscrise în formularul 101″Declaraţie privind impozitul pe profit” a anului respectiv.

Valoarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor sau valoarea diferenţei de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care poate fi redirecţionată se calculează prin scăderea din valoarea stabilită, potrivit art.56 alin. (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, calculate pentru întregul an fiscal, a sumelor acordate entităţilor beneficiare în anul respectiv, conform art. 56 alin. (11), (15) şi (22) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi a sumelor reportate.

Obligaţia plăţii sumei redirecţionate din impozitul pe profit, respectiv din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor revine organului fiscal competent.

Contribuabilii îşi exercită opţiunea de redirecţionare a impozitului pe profit/impozitului pe venitul microîntreprinderilor prin completarea şi depunerea formularului 177 „Cerere privind redirecţionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor”.

Opţiunea de redirecţionare poate fi exercitată pentru una sau mai multe entităţi, în limita sumei stabilite potrivit pct. 1 alin. (2) sau (3), după caz.

Formularul 177 se depune cu respectarea prevederilor art. 79 alin. (11) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul contribuabililor membri ai unui grup fiscal, redirecţionarea poate fi dispusă numai de persoana juridică responsabilă.

Pentru orice informaţie sau nelămurire ne puteţi trimite e-mail la adresa: office@sportulstudenţesc.ro sau nr. de contact 0723.276.884.

Mulţumim pentru susţinere şi colaborare!

 

Candidatura Emilia Carmen Tocala pentru functia de Presedinte al Federatiei Romane de Baschet

Candidatura Emilia Carmen Tocala pentru functia de Presedinte al Federatiei Romane de Baschet

Avem onoarea si mandria de a propune pentru functia de Presedinte al Federatiei Romane de Baschet un membru emblematic al Sportului Studentesc, un candidat care are puterea si stiinta de a readuce forului national starea de normalitate, demnitate si performanta manageriala si sportiva: doamna Emilia Carmen Tocala.

Desi doamna Tocala, Vicepresedinte FIBA Europa, nu mai are nevoie de prezentare, aceia care nu cunosc in totalitate anvergura profesionala a acesteia, sunt invitati sa parcurga prezentarea, CV-ul si programul de dezvoltare a activitatii baschetbalistice din Romania in viziunea acesteia.

 

 

Cupa Moldovei la dans sportiv are loc online

Cupa Moldovei la dans sportiv are loc online

Federația Română de Dans Sportiv a luat decizia de a organiza o competiție, Cupa Moldovei, în colaborare cu cluburi ieșene, în mediul online.

Cupa Moldovei va avea loc în perioada 26-28 februarie, cu filmarea evoluției sportivilor și jurizarea lor în mediul online.

Mult succes!