ANUNȚ

Clubul Sportul Studențesc, cu sediul în str. Mihail Moxa nr. 5, Sector 1 București, organizează concurs pentru ocuparea postului unic contractual de executie vacant de economist, norma intreaga de 8 ore, pe durata nedeterminată. Cerințe pentru ocuparea postului:

 • studii superioare de specialitate
 • vechime în specialitate – minim 3 ani
 • experienta in controlul financiar preventiv – minim 1 an

Concursul va avea loc în data de  11.09.2023 la sediul clubului din Bucuresti, strada Mihai Moxa nr.5, sector 1, astfel:

 • ora 10.00 – interviu
 • ora 13.00 – proba scrisă

Condiţiile de participare la concurs, bibliografia și modalitatea de desfășurare a testarilor se afişează la sediul clubului si se publica pe site-ul clubului www.sportulstudentesc.ro la sectiunea “Stiri”. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul  clubului până la data de 06.09.2023 ora 16.00. Relaţii suplimentare la sediul clubului, la telefon 021/2125642, precum și pe email la următoarea adresă: office@sportulstudentesc.ro.

Persoana de contact: Grigoriu Olga- secretar comisie

 

TEMATICA CONCURSULUI DIN DATA DE 11.09.2023

PENTRU OCUPAREA POSTULUI CONTRACTUAL VACANT DE ECONOMIST

(norma de 8 ore, durata nedeterminata)

 

1. METODOLOGIE

Anuntul va fi publicat pe pagina de internet a Clubului Sportul Studentesc www.sportulstudentesc.ro, pe portalul posturi.gov.ro si va fi afisat si la sediul clubului.

Conditii de ocupare a postului:

   • studii superioare de specialitate
   • vechime in specialitate – minim 3 ani
   • experienta in controlul financiar preventiv – minim 1 an

Dosarele se depun la sediul clubului pana la data de 06.09.2023, ora 16.00 si trebuie sa contina:

   • cerere
   • copie CI
   • CV
   • copii acte de studii
   • adeverinta care atesta vechimea in munca si in specialitate a studiilor
   • cazier
   • adeverinta medicala eliberata de medicul de familie
   • orice alte documente care sa ateste experienta si vechimea in domeniu

Comisia va examina dosarele depuse si va valida inscrierea la concurs pana la data de 08.09.2023 si va aduce la cunostinta participantilor rezultatul validarii.

Concursul va avea loc pe data de 11.09.2023:

   • ora 10.00 – interviu
   • ora 13.00 – proba scrisa

Rezultatul concursului va fi anuntat in data de 12.09.2023, pana in ora 16.00.

 

2. TEMATICA

 • Regulamentul de Organizare si Functionare al Clubului Sportul Studentesc;
 •  Regulamentul Intern (de organizare interna) al Clubului Sportul Studentesc;
 • Codul Etic al Clubului Sportul Studentesc;
 • Contabilitatea institutiiilor publice;
 • Intocmirea şi utilizarea documentelor financiar-contabile;
 • Urmarirea executiei bugetelor instituţiilor publice (dispoziţii generale, angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, sistemul naţional de raportare şi control al bugetelor individuale, angajamentelor bugetare şi angajamentelor legale);
 • Modul de stabilire a salariilor, a altor drepturi salariale sau sociale băneşti acordate personalului, precum şi a obligaţiilor fiscale aferente acestora;
 • Prelucrarea datelor rezultate in urma inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii la instituţiile publice;
 • Organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în institutiile publice;
 • Normele metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice;
 • Reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice;
 • Norme financiare pentru activitatea sportiva

 

Bibliografie:

 1. Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetele creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetele fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea 53/2003 – Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Legea nr.500/ 2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. OMFP nr.2332/2017 pentru aprobarea normelor metodologice referitoare la exercitarea CFP;
 8. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. OMFP 2021/2013 si 845/2014 pentru modificarea si completarea Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/ 2005
 10. Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Ordinul nr. 1792/2002 privind aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea  și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Ordinul nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.923/ 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. Ordinul nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 15. O.G 81/2003 privind Reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 16. O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale
 17. Hotărârea nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă
 18.  Legea educatiei fizice si sportului nr.69/2000

 

COMISIA

 • Mitroi Banu Gabriela – director al Clubului Sportul Studentesc
 • Purda Gabriela – Consilier juridic
 • Sclavone Oana Justina – Contabil sef
 • Grigoriu Olga – Secretar de comisie