Conducere

Director – Gabriela Mitroi Banu

Email: gabriela.mitroi@sportulstudentesc.ro

Tel/Fax: 021/2128162

 

Consiliu de Administratie :

Presedinte – Prof. univ. dr. arh. Barbu Emil Popescu

Membri:  Conf.dr.arh. Constantin Drughean

Prof.dr.arh. Mircea Chira

Ec., Maestru al Sportului Maia Zidaru

Prof.dr. ing. Dan Paunescu

Director, Maestru al Sportului Gabriela Mitroi Banu

Antrenor, Maestru al Sportului Carmen Tocala

Antrenor, Maestru al Sportului  Liviu Doara